Our Team

 

Secretary/Founder    :- Sri Jugal Chandra Kakoty

Co-Ordinator    :- Mrs Ajanta Kakoty

Advisor :- Mr. Biren Baruah

Principal    :- Mr. Pallav Jyoti Buragohain

Motivator / Counselor: - Mr. Dombidhar Taye

TEACHING STAFF

Mr. Pallav Jyoti Buragohain

  Mr. Subiran Dey  

Mr. Lalit Shahu  

Miss Banashree Boruah  

Mrs. Reena Rajkhowa

Miss Chenai Gogoi  

Miss Pallavi Ganguly 

Miss Santana Baruah 

Mrs. Juri Deka

Mrs. Santana Mahanta

Miss Juri Borah  

Miss Munmi Saikia

Mr. Amit Thakur   

Mr. Rajib Duwarah

Mr. Abdul Umeed  

Mrs. Bhanita Thakuria Gogoi

Mrs. Swapna Giri   

Mr. Sagar Sarmah

Mrs. Remashree Duwarah

Mrs. Sorojini Dutta

Miss Smita Khataniar

Mr. Bhaskar Borah

Mr. Shimanta Gogoi  
   

OFFICE ASSISTANT

Mr. Partha Pratim Hazarika

NON-TEACHING STAFF

Mrs Chinu Karmakar 

 Mr. Dilip Boruah

Mrs. Bibha Mazumder 

  Mrs. Ranju Sharma

Mr. Thaneswar Bora 

Mr. Badan Chutia

Mr. Rubul Gohain

Mr. Ujjal Borah